Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży opisane poniżej (zwane dalej "Ogólnymi warunkami") mają zastosowanie do wszystkich transakcji sprzedaży dokonywanych przez Radhoot OU, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 za pośrednictwem tej strony internetowej na całym świecie (zwanej dalej "Sprzedawcą" lub "Stroną internetową" lub "Sprzedawcą").

Podsumowanie

Art. 1. Akceptacja Regulaminu
Art. 2. Warunki zakupu
Art. 3. Metody płatności
Art. 4. Warunki wysyłki
Art. 5. Prawo do odstąpienia od umowy
Art. 6. Gwarancje Sprzedającego
Art. 7. Gwarancje klienta
Art. 8. Prywatność
Art. 9. Polityka zwrotów i refundacji

Art. 1. Akceptacja Regulaminu

Umowę zawartą między Sprzedawcą a Klientem uważa się za zawartą z chwilą wysłania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia zgodnie z warunkami zakupu opisanymi poniżej. Składając zamówienie na różne podane sposoby, Klient oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi informacjami przekazanymi mu podczas procedury zakupu oraz że w pełni akceptuje ogólne warunki i warunki płatności opisane poniżej.

Jeśli klient jest konsumentem, po zakończeniu procedury zakupu online powinien wydrukować lub zapisać kopię elektroniczną, a w każdym razie zachować niniejsze ogólne warunki sprzedaży.

Wszelkie prawa Klienta do odszkodowania lub rekompensaty, jak również wszelka odpowiedzialność umowna lub pozaumowna za bezpośrednie lub pośrednie szkody na osobach i/lub mieniu spowodowane nieprzyjęciem, nawet częściowym, zamówienia są wyłączone.

Art. 2. Warunki zakupu

Klient może zakupić wyłącznie produkty znajdujące się w katalogu elektronicznym Witryny w momencie składania zamówienia, zgodnie z opisem w odpowiednich kartach informacyjnych. Przyjmuje się, że zdjęcie dołączone do karty opisowej produktu może nie być idealnie reprezentatywne dla jego cech, ale może różnić się kolorem, rozmiarem i akcesoriami obecnymi na zdjęciu. Wszystkie informacje dotyczące wsparcia przy zakupie są jedynie ogólnymi materiałami informacyjnymi, nieodnoszącymi się do rzeczywistych cech pojedynczego produktu.

Prawidłowe otrzymanie zamówienia jest potwierdzane przez Sprzedawcę za pomocą odpowiedzi przesłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta. Wiadomość potwierdzająca zawiera Datę i Czas realizacji zamówienia oraz Numer zamówienia, którym należy posługiwać się w dalszej komunikacji ze Sprzedawcą. W wiadomości zostaną powtórzone wszystkie dane wprowadzone przez Klienta, który zobowiązuje się do sprawdzenia ich poprawności i niezwłocznego poinformowania o ewentualnych korektach za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.

Sprzedawca sprawdzi dostępność produktów w magazynie, a następnie wyśle e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia, w którym umowa kupna zostanie uznana za sfinalizowaną i który będzie również zawierał szacowany termin dostawy zgodnie z najlepszymi praktykami partnera logistycznego. W przypadku nieprzyjęcia zamówienia Sprzedawca powiadomi Klienta pocztą elektroniczną lub telefonicznie w ciągu trzech dni od otrzymania podsumowania wiadomości e-mail.

Art. 3. Warunki płatności

Karta kredytowa: w przypadku zakupu towarów przy użyciu metody płatności kartą kredytową, karta kredytowa zostanie obciążona w momencie realizacji zamówienia.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do poproszenia Klienta o dodatkowe informacje (np. numer telefonu) lub przesłanie kopii dokumentów potwierdzających własność użytej karty. W przypadku braku wymaganej dokumentacji Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia.

W żadnym momencie procesu zakupu Sprzedawca nie jest w stanie poznać informacji dotyczących karty kredytowej Kupującego, które są przekazywane za pośrednictwem bezpiecznego połączenia bezpośrednio do witryny banku obsługującego transakcję. Sprzedawca nie przechowuje i nie ma dostępu do informacji dotyczących karty kredytowej Klienta.

Za pobraniem: w przypadku zakupu za pobraniem do całkowitej kwoty nie zostanie doliczona żadna dodatkowa opłata, co wyraźnie wskazano przy wyborze metody płatności. Płatność zostanie dokonana bezpośrednio kurierowi przy dostawie produktów. Płatności można dokonać wyłącznie gotówką, nie ma możliwości płatności czekiem.

Zakupy za pośrednictwem PayPal: W przypadku zakupu towarów za pomocą metody płatności PayPal, po zakończeniu transakcji online PayPal natychmiast obciąży kwotę dokonanego zakupu.

Art. 4. Warunki wysyłki

Sprzedawca może przyjmować zamówienia z dostawą na cały świat. Korzystamy z najlepszych krajowych i międzynarodowych ekspresowych firm kurierskich do wysyłki na cały świat, gwarantując bezpieczną, szybką i identyfikowalną usługę. Wszystkie zamówienia są przetwarzane i wysyłane w ciągu 2 dni roboczych od przyjęcia zamówienia.

Do każdego złożonego zamówienia Sprzedawca wystawia dokument towarzyszący wysłanemu materiałowi. Dla ewentualnego wystawienia faktury wiążące są dane podane przez Klienta w momencie składania zamówienia. Po realizacji zamówienia nie będzie już możliwe żądanie wystawienia faktury, jeśli nie zostało to wcześniej wyrażone. Po wystawieniu faktury nie są możliwe żadne zmiany na fakturze.

Ewentualne koszty dostawy ponosi Sprzedawca i są one wyraźnie określone przy składaniu zamówienia. Klient nie jest zobowiązany do zapłaty żadnych dodatkowych kwot poza kwotą zamówienia.

Dostawa tego, co zostało zamówione, jest przewidziana na poziomie ulicy, z wyjątkiem:

w inny sposób przekazany przez nasz dział obsługi klienta,
co jest przewidziane w karcie produktu,
wyraźny zakup dostawy na piętro, w stosownych przypadkach.
Po dostarczeniu towaru przez kuriera Klient jest zobowiązany do sprawdzenia:

 • że liczba dostarczonych paczek odpowiada liczbie wskazanej w dokumencie towarzyszącym towarom.
 • czy opakowanie jest nienaruszone, nieuszkodzone, niezamoczone lub w inny sposób zmienione, w tym materiały uszczelniające (taśma samoprzylepna lub taśma spinająca).

Wszelkie uszkodzenia opakowania i/lub produktu, niezgodność liczby opakowań lub oznaczeń należy niezwłocznie zakwestionować, umieszczając na dowodzie dostawy kuriera adnotację "SPRAWDŹ REZERWACJĘ" (Z PODANIEM POWODU REZERWACJI, np. "przedziurawione opakowanie", "zgniecione opakowanie" itp. Po podpisaniu dokumentu kurierskiego Klient nie może zgłaszać żadnych zastrzeżeń co do zewnętrznych cech dostarczonej przesyłki.

Wszelkie problemy z fizyczną integralnością, korespondencją lub kompletnością otrzymanych produktów muszą zostać zgłoszone w ciągu 3 dni od daty dostawy, w sposób określony w niniejszym dokumencie.

W przypadku nieodebrania materiału znajdującego się na stanie magazynowym przewoźnika w terminie 5 dni roboczych z powodu powtarzającego się braku możliwości dostawy na adres wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia, zamówiony materiał zostanie zwrócony do magazynów Sprzedawcy.

Art. 5. Prawo do odstąpienia od umowy

Jeśli klient jest konsumentem (tj. osobą fizyczną nabywającą towary w celach niezwiązanych z jej działalnością zawodową), ma prawo odstąpić od umowy kupna z dowolnego powodu, bez konieczności składania wyjaśnień i bez ponoszenia kary. Aby skorzystać z tego prawa, Klient, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru, musi skontaktować się z działem obsługi klienta Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem /shop/contact-7c31a2515b6/ (podając imię i nazwisko, adres geograficzny, numer telefonu i adres e-mail), oświadczając, że chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie płatności dokonane na rzecz Sprzedawcy zostaną zwrócone bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przelewem bankowym, a obowiązkiem Klienta jest niezwłoczne podanie danych bankowych, na które ma zostać dokonany zwrot (numer konta/IBAN i właściciel konta). Klient jest odpowiedzialny za zwrot towarów do Sprzedawcy. Bezpośredni koszt zwrotu towarów ponosi Klient.

Klient ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z towarami w sposób inny niż konieczny do ustalenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność za przesyłkę do momentu jej otrzymania w naszym magazynie. W przypadku uszkodzenia towaru podczas transportu, Sprzedawca powiadomi Klienta o zdarzeniu (w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania towaru w swoich magazynach), aby umożliwić mu niezwłoczne złożenie reklamacji u wybranego przez niego przewoźnika i uzyskanie zwrotu wartości towaru (jeśli jest ubezpieczony); w takim przypadku produkt zostanie udostępniony Klientowi w celu jego zwrotu, jednocześnie anulując wniosek o odstąpienie od umowy.

Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za uszkodzenie lub kradzież/utratę towaru zwróconego nieubezpieczoną przesyłką. W przypadku, gdy towar zostanie wysłany przez Klienta, zwrot pieniędzy zostanie zawieszony do dnia jego otrzymania w magazynach Sprzedawcy lub alternatywnie do momentu, w którym Klient potwierdzi przesyłkę za pomocą pokwitowania.

Prawo do odstąpienia od umowy podlega jednak następującym warunkom:

 • prawo dotyczy zakupionego produktu w całości; nie jest możliwe skorzystanie z prawa do odstąpienia tylko w odniesieniu do części zakupionego produktu (np. akcesoriów, dołączonego oprogramowania itp.);
  prawo nie ma zastosowania do: (i) zapieczętowanych produktów audiowizualnych lub oprogramowania komputerowego (w tym dołączonego do sprzętu), po ich otwarciu; (ii) produktów wykonanych na zamówienie lub wyraźnie spersonalizowanych; (iii) gazet, czasopism i magazynów, z wyjątkiem umów o prenumeratę takich produktów; (iv) produktów, które mogą ulec szybkiemu zepsuciu lub wygasnąć;
 • zakupione towary muszą być nienaruszone i zwrócone w oryginalnym opakowaniu, kompletne we wszystkich jego częściach (w tym opakowanie oraz wszelka dokumentacja i wyposażenie dodatkowe: instrukcje obsługi, kable itp.

Po przybyciu do magazynu produkt zostanie sprawdzony pod kątem wszelkich uszkodzeń lub ingerencji niewynikających z transportu.

Jeśli opakowanie i/lub oryginalne opakowanie są uszkodzone, Sprzedający potrąci z należnego zwrotu pewien procent, nieprzekraczający 10%, jako wkład w koszty przywrócenia.

Prawo do odstąpienia od umowy wygasa całkowicie z powodu braku istotnej integralności towarów (opakowania i/lub jego zawartości) w przypadkach, w których Sprzedawca stwierdzi:

 • niestaranne użytkowanie towarów, które naruszyło ich integralność, lub użycie jakichkolwiek materiałów eksploatacyjnych;
 • brak oryginalnego opakowania zewnętrznego i/lub opakowania wewnętrznego;
 • brak integralnych elementów produktu (akcesoria, kable, instrukcje, części itp.);
 • uszkodzenia produktu z przyczyn innych niż transport.

W przypadku utraty prawa do odstąpienia od umowy, towar pozostaje w siedzibie Sprzedawcy, do dyspozycji Klienta, do odbioru na jego koszt.

Art. 6. Gwarancje Sprzedającego

Wszystkie produkty sprzedawane przez il Venditore są objęte konwencjonalną gwarancją producenta oraz 24-miesięczną gwarancją il Venditore na wady zgodności.

Art. 7. Gwarancje klienta

Klient oświadcza i gwarantuje (i), że jest pełnoletni i jest konsumentem zgodnie z art. 3 Kodeksu konsumenckiego; (ii) że dane podane przez niego w celu wykonania umowy są prawidłowe, prawdziwe i nie naruszają żadnych praw osób trzecich.

Art. 8. Prywatność

Dane osobowe wymagane podczas składania zamówienia są gromadzone i przetwarzane w celu spełnienia wyraźnych żądań Klienta. Sprzedawca gwarantuje swoim klientom zgodność z przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, regulowanymi kodeksem prywatności określonym w art. 13 rozporządzenia europejskiego 2016/679 ("RODO").

Pełne informacje na stronie w sekcji Polityka prywatności.

Art. 9. Polityka zwrotów i refundacji

Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jesteś zadowolony z zamówienia, skontaktuj się z nami. W celu szybszego rozwiązania prosimy o dołączenie trzech zdjęć przedstawiających uszkodzony obszar przedmiotu. Najbardziej optymalne są zdjęcia na płaskiej powierzchni, z wyraźnie widoczną etykietą i błędem. Wykorzystamy te informacje, aby pomóc w realizacji zamówienia.

Okoliczności, w których przyznawane są zwroty

Użytkownik może otrzymać zwrot pieniędzy, jeśli

 • Zakupiony produkt nie działa
 • Nie otrzymałeś produktu w ciągu 60 dni
 • Zwrot zostanie dokonany wyłącznie przelewem bankowym, pod warunkiem podania numeru IBAN i nazwy posiadacza.

Gwarancja Sprzedawcy nie obejmuje:

 • Uszkodzenia spowodowane wypadkami
 • Niewłaściwa opieka
 • Normalne zużycie
 • Dystrybucja kolorów i materiałów
 • Modyfikacje posprzedażowe

Zwroty/wymiany produktów narażonych na działanie wody nie będą akceptowane.