Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ("RODO" lub "Rozporządzenie")

Podsumowanie

Art. 1. Tożsamość i dane kontaktowe Administratora jako administratora danych osobowych.
Art. 2. Przetwarzanie danych w celu zakupu usług pośredniczonych przez Administratora
Art. 3. Przetwarzanie danych w ogólnych celach marketingowych
Art. 4. Przetwarzanie danych w celach pomocy i obsługi klienta
Art. 5. Przetwarzanie danych w celu ustalenia, wykonania lub obrony praw
Art. 6. Kategorie osób, którym Administrator przekazuje dane osobowe użytkownika (odbiorcy)
Art. 7. Przekazywanie danych do państw trzecich
Art. 8. Prawo do sprzeciwu
Art. 9. Prawo dostępu
Art. 10. Prawo do sprostowania
Art. 11. Prawo do anulowania
Art. 12. Prawo do ograniczenia przetwarzania
Art. 13. Prawo do przenoszenia danych
Art. 14. Termin i sposób reakcji w przypadku skorzystania z praw osoby, której dane dotyczą
Art. 15. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Art. 1. Tożsamość i dane kontaktowe Administratora jako administratora danych

Radhoot OU ("Administrator Danych") jest administratorem danych osobowych użytkowników przedstawionych w niniejszej informacji i mających za przedmiot dane zebrane z tej strony docelowej w celach w niej wskazanych.
Dane identyfikacyjne i kontaktowe Administratora Danych są następujące:

Radhoot OU, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145,
E-mail: /shop/contact-7c31a2515b6/;

Art. 2. Przetwarzanie danych w celu zakupu usług pośredniczonych przez Administratora

Administrator Danych będzie przetwarzał dane osobowe użytkownika w celu umożliwienia skontaktowania się z nim przez firmy oferujące usługi opisane na stronie docelowej, o której mowa w niniejszej polityce prywatności (Firmy Partnerskie) oraz zawarcia odpowiednich umów na zakup tych usług.
Podstawą prawną tego przetwarzania jest wykonanie środków przedumownych podjętych na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia).

W tym celu Administrator Danych będzie przetwarzał dane użytkownika przez czas ściśle niezbędny do przekazania danych Spółkom Partnerskim, przy czym rozumie się, że po upływie tego terminu Administrator Danych może przechowywać dane do celów i przez maksymalne okresy przechowywania, o których mowa w innych sekcjach niniejszej polityki, jeśli dotyczy, i/lub w każdym przypadku w przypadkach określonych w rozporządzeniu i/lub przepisach prawa.

Podanie danych w przedmiotowym celu jest dobrowolne: tj. nie ma prawnego ani umownego obowiązku przekazania danych; jednakże - ponieważ ich przetwarzanie jest niezbędne do umożliwienia Administratorowi przekazania danych Spółkom Partnerskim, nieprzekazanie danych spowoduje brak możliwości skontaktowania się z użytkownikiem przez Spółki Partnerskie.

Art. 3. Przetwarzanie danych do ogólnych celów marketingowych

Administrator danych nie będzie gromadzić ani przetwarzać danych osobowych użytkownika w celu wysyłania mu za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji i komunikatów promocyjnych lub biuletynów dotyczących produktów i/lub usług własnych i/lub stron trzecich.

Art. 4. Przetwarzanie danych do celów pomocy i obsługi klienta

Administrator danych przetwarza dane użytkowników w celu świadczenia ogólnej pomocy i obsługi klienta, a zatem w celu odpowiadania na prośby o informacje od użytkowników lub odpowiadania na skargi, zgłoszenia, zastrzeżenia, a także w celu umożliwienia użytkownikowi, jeśli sobie tego życzy, wystawienia recenzji.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest wykonanie środków przedumownych podjętych na wniosek osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b) ostatni akapit Rozporządzenia) lub, w zależności od przypadku, uzasadniony interes Administratora Danych (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
Uzasadnionym interesem Administratora Danych jest odpowiadanie na wnioski użytkowników o udzielenie informacji i/lub zgłoszenia i/lub spory i/lub skargi. Taki uzasadniony interes Administratora Danych pokrywa się również z uzasadnionym interesem samych użytkowników, którzy składają wnioski i/lub raporty i/lub skargi, o których mowa, i którzy w związku z tym, w kontekście ich relacji z Administratorem Danych, mogą zasadnie oczekiwać, że ich dane osobowe zostaną wykorzystane przez Administratora Danych w celu udzielenia im odpowiedzi. Zidentyfikowany w ten sposób uzasadniony interes Administratora może zatem zostać uznany za nadrzędny wobec podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą, również w świetle takich uzasadnionych oczekiwań oraz relacji istniejącej między osobą, której dane dotyczą, a Administratorem, a także w świetle charakteru przetwarzanych danych i zbieżnego interesu samych osób, których dane dotyczą.
Użytkownik ma w każdym przypadku prawo do wniesienia sprzeciwu, w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z jego sytuacją osobistą, wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych w danym celu (tj. pomocy i obsługi klienta).

Artykuł 5. Przetwarzanie danych w celu ustanowienia, wykonania lub obrony prawa

Administrator przetwarza dane użytkownika w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przed wszystkimi właściwymi sądami. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest bowiem dochodzenie środków ochrony prawnej w celu zapewnienia przestrzegania praw wynikających z umowy lub wykazania, że Administrator wywiązał się ze swoich obowiązków wynikających z umowy z osobą, której dane dotyczą, lub obowiązków nałożonych na Administratora przez prawo. Ten uzasadniony interes opiera się z kolei na konstytucyjnie chronionym prawie do obrony. Można zatem uznać, że ma on pierwszeństwo przed podstawowymi prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, również ze względu na uzasadnione oczekiwania osoby, której dane dotyczą. Użytkownik ma w każdym przypadku prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, z przyczyn związanych z jego sytuacją osobistą, wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych w danym celu (tj. w celu obrony prawa/sprawiedliwości).
Użytkownik może skorzystać z tego prawa, kontaktując się z Administratorem Danych pod danymi kontaktowymi wskazanymi w sekcji 1 niniejszej polityki prywatności.

Art. 6. Kategorie osób, którym Administrator przekazuje dane osobowe (odbiorcy)

Dane osobowe podane przez użytkownika mogą być przekazywane przez Administratora wskazanym poniżej kategoriom odbiorców. Podmioty, którym Administrator przekazuje dane, działają jako podmioty przetwarzające dane wyznaczone przez Administratora w drodze konkretnej umowy (Podmioty Przetwarzające Dane) lub jako osoby wyznaczone do przetwarzania danych osobowych pod bezpośrednim zwierzchnictwem Administratora (Osoby Wyznaczone) lub, w przypadku osób trzecich, z których korzysta Podmiot Przetwarzający Dane, jako "Podmioty Podprzetwarzające", zgodnie z art. 28 ust. 4 Rozporządzenia.
Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane przez Administratora następującym kategoriom odbiorców
Firmom Partnerskim, zgodnie z definicją zawartą w artykule 1 niniejszej polityki, aby mogły one skontaktować się z użytkownikiem i zaproponować zawarcie umów dotyczących usług opisanych na stronie docelowej, do której odnosi się niniejsza polityka;
firmom wyznaczonym przez Administratora Danych do wysyłania informacji handlowych, które działają w imieniu Administratora Danych jako Podmioty Przetwarzające Dane;
wszystkim podmiotom, w tym organom publicznym, które mają dostęp do danych na mocy środków regulacyjnych lub administracyjnych;

Art. 7. Przekazywanie do państw trzecich

Dane osobowe nie są przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii.

Artykuł 8. Prawo do sprzeciwu

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora.
Jeżeli dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma również prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w takich celach.

W przypadku skorzystania z prawa do sprzeciwu Administrator powstrzyma się od dalszego przetwarzania danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu do celów marketingu bezpośredniego, dane osobowe nie będą już przetwarzane w tym celu.

Artykuł 9. Prawo dostępu

Użytkownik ma prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy jego dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, do uzyskania dostępu do danych osobowych i informacji wymienionych poniżej.
W przypadku skorzystania z prawa dostępu użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i następujących informacji
cele przetwarzania;
kategorie danych osobowych, o których mowa;
odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności jeśli są to odbiorcy z państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
w miarę możliwości przewidywany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria stosowane do określenia tego okresu;
istnienie prawa osoby, której dane dotyczą, do żądania od administratora sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania dotyczących jej danych osobowych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
jeżeli dane nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą, wszelkie dostępne informacje o ich pochodzeniu;
istnienie zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, w tym profilowania, które wywołuje skutki prawne wobec osoby, której dane dotyczą, lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, a przynajmniej w takich przypadkach istotne informacje o zastosowanej logice, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
Administrator dostarcza kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zażąda dalszych kopii, Administrator może pobrać rozsądną opłatę na podstawie kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, złoży wniosek drogą elektroniczną i o ile osoba, której dane dotyczą, nie postanowi inaczej, informacje zostaną przekazane w powszechnie używanym formacie elektronicznym.

Artykuł 10. Prawo do sprostowania

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Art. 11. Prawo do anulowania

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności
dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie, jeżeli nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania opartego na uzasadnionym interesie administratora z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy lub wnosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego;
dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.

Artykuł 12. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach
osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych przez okres niezbędny Administratorowi do sprawdzenia prawidłowości tych danych osobowych;
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
mimo że Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, dane osobowe są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione interesy Administratora są nadrzędne wobec interesów osoby, której dane dotyczą.
Jeżeli przetwarzanie jest ograniczone, dane osobowe podlegające ograniczeniu są przetwarzane, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
Osoba, której dane dotyczą, która uzyskała ograniczenie przetwarzania, jest informowana przez Administratora przed zniesieniem ograniczenia.

Artykuł 13. Prawo do przenoszenia danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu je dostarczyła, jeżeli:

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub na podstawie umowy;
przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
Korzystając z prawa do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania bezpośredniej transmisji danych osobowych od jednego administratora do drugiego, jeśli jest to technicznie wykonalne. Wykonanie prawa do przenoszenia danych pozostaje bez uszczerbku dla prawa do usunięcia danych. Prawo do przenoszenia danych nie może naruszać praw i wolności innych osób.

Artykuł 14. Terminy i sposoby udzielania odpowiedzi w przypadku wykonywania praw osoby, której dane dotyczą

Administrator danych przekazuje osobie, której dane dotyczą, informacje o działaniach podjętych w związku z wnioskiem o skorzystanie z praw uznanych w art. 15-22 rozporządzenia (tj. prawo dostępu, prawo do sprostowania, prawo do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu) oraz w niniejszej Polityce prywatności (Prawa osoby, której dane dotyczą), bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o dwa miesiące, biorąc pod uwagę złożoność i liczbę wniosków. Administrator danych poinformuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu oraz o przyczynach opóźnienia w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, złoży wniosek drogą elektroniczną, informacje zostaną przekazane, o ile to możliwe, drogą elektroniczną, chyba że osoba, której dane dotyczą, postanowi inaczej.

Artykuł 15. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej osoba, której dane dotyczą, która uważa, że operacje przetwarzania jej dotyczące naruszają przepisy rozporządzenia, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym zwykle zamieszkuje, pracuje lub w którym doszło do domniemanego naruszenia. Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o statusie lub wyniku skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej.